:::: MENU ::::

Blog

 • paź 18 / 2014
 • 0
Porady

Nowa wersja systemu InsERT GT – 1.36

Firma InsERT w ostatnim czasie zaktualizowała wszystkie swoje programy. Poniżej przedstawiamy listę zmian która zawiera wiele oczekiwanych funkcjonalności.
Zapraszamy do kontaktu i zakupu abonamentu na ulepszenia.

Dodano możliwość przypisania adresu dostawy do dokumentu. Jeśli na podstawie dokumentu z przypisanym adresem dostawy powstaje inny dokument, wówczas adres ten jest przenoszony na dokument pochodny. Przykładem może być zamówienie i faktura powstająca na jego podstawie.

Dodano możliwość wyliczania zamówień zaliczkowych od cen netto. Nowy sposób wyliczania można włączyć w parametrach zamówień zaliczkowych.
Dodano nową transakcję VAT: Import towarów w procedurze uproszczonej – ITPU.
Dodano nowy typ dokumentu – Korekta faktury VAT marża.
Wprowadzono możliwość kopiowania tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami. Kopiowanie obsługuje się skrótem Ctrl+K, a wklejanie na nowym dokumencie skrótem Ctrl+L. Kopiowane są następujące kolumny specyfikacji towarowej: – id towaru/nazwa usługi jednorazowej – opis – ilość – jednostka miary – cena netto/brutto (wkleja się w zależności od sposobu liczenia dokumentu). Mechanizm jest wspierany w dokumentach następujących typów: FS, FSd, RS, FZ, FZr, RZ, PA, PAi, PAf, PW, RW, PZ, PZv, WZ, WZv, ZD, ZK, ZKzal, IWcz. Jest on dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu.
W parametrach dokumentów typu: faktura, rachunek, korekta i zamówienie dodano nową zakładkę „Zmiana VAT”, na której można ustawić sposób przeliczania cen po zmianie stawki VAT. Nowy parametr pozwala utrzymywać niezmienioną cenę netto lub brutto. Można także pozostawić dotychczasowy sposób pracy programu poprzez wybór opcji „nie kontroluj”‚.
W Parametrach Subiekta dodano przełącznik umożliwiający wymuszanie podawania przyczyny korekty.
W słowniku Rachunków podmiotu dodano możliwość określenia kategorii dla wyciągu bankowego.
Dodano możliwość sortowania pozycji na dokumencie zamówienia od klienta, zamówienia do dostawcy, przychodu wewnętrznego i rozchodu wewnętrznego.
Dodano nowe uprawnienia: „System – Kopiuj listę towarów”, „System – Kopiuj listę kontrahentów”, „System – Drukuj listę towarów”, „System – Drukuj listę kontrahentów”. Uprawnienia te działają na listach prezentujących dane kontrahentów i towarów. Możliwością drukowania i kopiowania pozostałych list sterują uprawnienia będące już we wcześniejszych wersjach systemu: „System – Kopiuj listę” i „System – Drukuj listę”.
Fiskalizacja zdalna – dodano możliwość wyłączenia wydruku identyfikatora nabywcy na paragonie.
Informacja o rozrachunkach utworzonych przez dokument handlowy powiązanych z zapisem na koncie, pojawiająca się podczas usuwania lub zapisywania dokumentu, została rozszerzona o dowód księgowy.
Na fakturach zaliczkowych wprowadzono mechanizm blokady zapisu, jeśli wybrane płatności dokumentu nie pochodzą z jednego miesiąca a faktura wystawiana jest z dniem późniejszym niż 15 dzień miesiąca następnego. Działanie programu w tym zakresie uzależnione jest od ustawienia parametru dającego wybór pomiędzy dotychczasowym mechanizmem ostrzegania a nowym mechanizmem blokowania.
Na gridach dokumentów kasowych i operacji bankowych dodano kolumnę „dowód księgowy”.
Na wydrukach graficznych rejestru VAT sprzedaży ustawiono sortowanie dokumentów według daty wystawienia.
Poprawiono błąd będący jedną z przyczyn pojawiania się komunikatu „Nie można zapisać dokumentu. Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych.”.
Poprawiono błąd pojawiający się po skopiowaniu kwoty do zawartości dokumentu i zmianie sposobu wyliczania dokumentu.
Poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu w gridzie pól własnych obiektu napisu „Błąd?” po usunięciu wartości z pola własnego typu sql lub słownik.
Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie wartości 9 zamiast pustego pola w kolumnie „VAT (%)” w przypadku, gdy na dokument wprowadzono opakowanie zwrotne z zaznaczonym znacznikiem „Obrót w systemie vat marża”.
Poprawiono błąd pozwalający skrótami klawiszowymi wybrać nieaktywne formy płatności.
Poprawiono błędne przydzielanie kwot do form płatności w przypadku poprawy paragonu powstałego na podstawie zamówienia od klienta.
Poprawiono błędy pojawiające się po skopiowaniu do tabeli z zawartością dokumentu kwoty, w której do oddzielenia części dziesiętnej zamiast przecinka zastosowano kropkę.
Poprawiono działanie listy towarów wywoływanej klawiszem F2 na korekcie faktury wewnętrznej podatku należnego wystawianej do faktury wewnętrznej podatku należnego do nieistniejącego dokumentu.
Poprawiono działanie parametrów sposobu zapłaty należności i zobowiązań dla walut innych niż PLN.
Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – Odłóż skutek magazynowy’ na inwentaryzacji zbiorczej (IWz).
Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – Odłóż skutek magazynowy’ na IWz.
Poprawiono działanie uprawnienia ‚Dokumenty – zmiana użytkownika (wystawiającego)’ na IWc i IWz.
Poprawiono działanie zestawienia „Rozrachunki do korekty VAT”, w sytuacji gdy występują rozrachunki walutowe.
Poprawiono komunikat przy próbie zmiany kraju kontrahenta w sytuacji gdy użytkownik nie ma uprawnienia „”Plan kont – Dodaj konto”.
Poprawiono niewłaściwe wyświetlanie zawartości tabeli zawierającej rozbicie towaru na dostawy.
Poprawiono obsługę próby usuwania grupy towarowej w sytuacji, gdy towar do niej przypisany został użyty na dokumencie inwentaryzacji.
Poprawiono opisy cen w informatorze o towarach.
Poprawiono podgląd F9 korekty do nieistniejącego powstałej na bazie faktury sprzedaży detalicznej.
Poprawiono podgląd F9 skorygowanej faktury zakupu, który zamiast oryginalnych wartości pokazywał wartości z uwzględnieniem korekty.
Poprawiono podsumowania Raportu kasowego na wydrukach wielostronicowych.
Poprawiono problem wstawiania zerowej ceny magazynowej na dokumencie KFSn wystawianej do FS detalicznej przy ustawieniu znacznika „Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego” w parametrach „Korekt faktur sprzedaży”.
Poprawiono przenoszenie daty sprzedaży z paragonów do faktury detalicznej – istotne tylko w przypadku użytkowników korzystających ze starych wzorców wydruku.
Poprawiono sposób sortowania pozycji na dokumencie zamówienia do dostawcy powstałym z zamówienia od klienta. Kolejność pozycji ustalana jest zgodnie z kolejnością pierwszego z wybranych zamówień od klienta.
Poprawiono uwzględnianie rozrachunków dodanych ręcznie ze znacznikiem „Korekta rozrachunku” w odpowiednich kolumnach w modułach rozrachunkowych.
Poprawiono wczytywanie wyciągów mt940 dla BZWBK. Problem związany był z wczytywaniem transakcji bez danych kontrahenta/rachunku oraz dzieleniem wyciągu na strony.
Poprawiono wybór poziomu cen na dokumentach WZ, gdy dokument wystawiany jest poprzez „Wypisz dokument” z poziomu modułu kontrahentów.
Poprawiono występujący sporadycznie błąd podczas zapisu dokumentu sprzedaży sugerujący brak odpowiedniej ilości sprzedawanego towaru. Problem pojawiał się przy włączonej automatycznej dyspozycji i istniejącej rezerwacji towaru.
Poprawiono wyszukiwanie w kolumnach z kwotami zawierającymi część dziesiętną w sytuacji, gdy do wyszukiwania użyto kropki zamiast przecinka.
Poszerzono pole Kategoria na obiektach finansowych i rozrachunkowych (m.in dokumenty kasowe, operacje bankowe, raporty kasowe, wyciągi bankowe, kompensaty).
Przyspieszono operację wystawiania dokumentów sprzedaży na podstawie zamówień od klientów w przypadku dużych baz danych.
Przy wydruku naklejek z pozycjami towarowymi umożliwiono wybór pozycji. Na oknie „Drukowanie naklejki” (wywoływanym poleceniem „Drukuj naklejki z towarami”) udostępniono link „Wybierz pozycje”. Dodatkowo w oknie dokumentu, na gridzie z pozycjami, w menu kontekstowym dodano opcję „Drukuj naklejkę z towarem”.
Rozszerzono zakres kontroli minimalnej marży na faktury sprzedaży zbiorcze oraz faktury sprzedaży zaliczkowe końcowe.
Rozwiązano problem nieodbierania wiadomości z Outlooka przy obsłudze tego samego konta pocztowego z wielu komputerów programem Outlook oraz przy wielu plikach danych programu Outlook.
Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas odświeżania listy kontrahentów (F5) do bazy danych było wysyłane dwukrotnie takie samo zapytanie. Problem powodował spowolnienie pracy systemu.
Rozwiązano problem z błędnym pokazywaniem kwoty Wartość pierwotna przy zbiorczym rozliczaniu przez skojarzenie.
Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną dokumentów w formacie XML, które zawierały spację w nazwie.
Uaktualniono nazwę banku w bankowości on-line z „iBRE” na „mbank CompanyNet”
Wprowadzono uwzględnianie korekt w zestawieniu wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów.
Wprowadzono zestawienie Ślad kartotekowy. Zestawienie prezentuje dane przechowywane w kartotekach kontrahentów, pracowników, wspólników wraz ze wskazaniem daty utworzenia wpisu oraz daty modyfikacji danych, a także osoby, która zmiany wykonała.
Wydzielono osobne uprawnienie do zmiany daty wystawienia faktury zakupu.
W archiwizacji według harmonogramu znacznik „Twórz historię archiwizacji” zastąpiono kontrolką wyboru różnych wariantów nadawania nazw: – nazwa archiwum tworzona na podstawie nazwy podmiotu – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu, daty i czasu wykonania – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia miesiąca – nazwa archiwum tworzona ma podstawie złączenia nazwy podmiotu i dnia tygodnia
W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę raportów kasowych. Dodane obiekty: RaportyKasoweManager, RaportyKasowe, RaportKasowy, RkDokumentyKasowe, RkDokumentKasowy, RkStanyWalut, RkStanWaluty.
W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe obiekty umożliwiające obsługę wyciągów bankowych. Dodane obiekty: WyciagBankowy, WyciagiBankowe, WyciagiBankoweManager, WbDokumentyBankowe, WbDokumentBankowy.
W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono otwieranie informatora towaru na określonej zakładce. W tym celu do interfejsu Towar została dodana metoda WyswietlInformator([in] BSTR bstrZakladka).
W kontrolkach typu D i DR w zestawieniach własnych przywrócono ustawianie jako daty domyślnej bieżącego dnia w przypadku, gdy nie zdefiniowano lub zdefiniowano błędnie zapytanie definiujące datę domyślną.
W mechanizmie archiwizacji zmieniono działanie znacznika „Nadpisuj archiwa o tej samej nazwie bez pytania”. W przypadku archiwów umieszczanych w chmurze, ze względu na fakt, że chmura nie udostępnia możliwości nadpisywania plików, zaznaczenie znacznika spowoduje, że najpierw w chmurze zostanie usunięte archiwum o identycznej nazwie, a następnie wysłane nowe.
W module Historia transakcji poprawiono zapamiętywanie ustawień filtrów.
W modułach Dokumenty kasowe i Operacje bankowe dodano możliwość wyszukiwania wg instynktu pracownika, instytucji oraz wspólnika.
W modułach Raporty kasowe i Wyciągi bankowe dodano kolumnę „Dowód księgowy”.
W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędnie podawaną cenę na przyjęciu zewnętrznym powiązanym z korektą.
W oknie wydruku zbiorczego poprawiono błędny opis dokumentu typu „kasa wyda”.
W parametrach towarów i usług, na zakładce „Podstawowe” dodano znacznik „Ostrzegaj o różnych stawkach VAT sprzedaży i zakupu”. Domyślnie znacznik jest zaznaczony, dzięki czemu mechanizm działa tak, jak dotychczas. Odznaczenie pola spowoduje wyłączenie wyświetlania w kartotece towarów dymka ostrzegającego o zastosowaniu stawki VAT zakupu innej niż stawka VAT sprzedaży.
W serwisie fiskalizacji zdalnej poprawiono błąd uniemożliwiający jego pracę gdy w systemie zainstalowano program Subiekt Sprint.
W zestawieniach „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek” i „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje” dodano kolumnę z numerem paragonu, do którego wystawiono zwrot.
W zestawieniach własnych umożliwiono konfigurację widoczności i kolejności wyświetlania poszczególnych kolumn na gridzie.
W zestawieniu „Raport o towarach” dodano kolumnę z dostępną ilością towaru.
Zoptymalizowano automatyczne rozliczanie rozrachunków w Homebankingu

 • lis 02 / 2011
 • Komentowanie nie jest możliwe
Promocje

Promocja dla użytkowników programów DOS-owych

W dniach 2-30 listopada 2011 r. użytkownicy programów DOS-owych mają ostatnią szansę, żeby przejść na systemy z linii InsERT GT w cenach niższych niż dotychczasowe ceny specjalne. Promocją objęte są również rozszerzenia stanowiskowe do Subiekta GT oraz Gratyfikanta GT.

Posiadacze programów DOS-owych nie mają już możliwości zakupu aktualizacji, dlatego przejście na InsERT GT jest najlepszym sposobem na to, aby mieć aktualny, zgodny ze stanem prawnym system.

 

Dlaczego warto przejść z DOS na InsERT GT ?

 • Udoskonalona, bogatsza funkcjonalność – ulepszone dotychczasowe funkcje oraz wiele nowych, niedostępnych w systemach z linii DOS.
 • Jeszcze łatwiejsza obsługa – intuicyjne menu, prosty kreator wdrożenia i przeniesienia danych z wcześniejszych wersji programów Insertu.
 • Możliwość dostosowania programu do własnych potrzeb – dzięki mechanizmom takim, jak Sfera dla InsERT GT.
 • Zgodność ze stanem prawnym – nowe funkcjonalności kilka razy w roku dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych.
 • Jeszcze bardziej stabilna praca – dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, m.in. Microsoft SQL Server 2008 R2.

Zainteresowanych „bezbolesnym” przejściem z wersji DOS na GT zapraszamy do kontaktu z Autoryzowanym Serwisem Oprogramowania InsERT.

 • paź 25 / 2011
 • Komentowanie nie jest możliwe
Wersje oprogramowania insERT

Subiekt GT 1.27 – odsłona nowej wersji

Nowe funkcje i zmiany dostępne dla użytkowników z aktualnym abonamentem na ulepszenia:

 • wprowadzono dla dokumentów zamówień możliwość unieważnienia dokumentu. Ujednolicone z pozostałymi dokumentami zostało też oznaczanie statusu dokumentów zamówień w liście dokumentów: zamówienia niezrealizowane nie mają przydzielonej ikonki, zaś zamówienia unieważnione mają przypisaną ikonkę „X” (dotychczas tak były oznaczane zamówienia niezrealizowane).
 • Dla dokumentu inwentaryzacji zbiorczej dodano operację pokazania dokumentów powiązanych.
 • Dla inwentaryzacji zbiorczej, opcja generowania różnicowego dokumentu inwentaryzacji cząstkowej (na pominięte towary) wzbogacona została o możliwość parametryzowania, czy mają być uwzględniane tylko towary o stanie niezerowym, czy też wszystkie. Znacznik decydujący o działaniu znajduje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej na zakładce Inne (Wyświetlaj również towary o stanie zerowym).
 • Dla szybkiej inwentaryzacji dodano opcję Usuń wszystkie różnice zerującą wszystkie różnice między stanem wg komputera a stanem faktycznym. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym w czasie edycji szybkiej inwentaryzacji.
 • Dla zamówień od klienta oraz do dostawcy umożliwiono parametryzację zachowania programu w kontekście tworzenia zamówienia różnicowego (tworzone zawsze, każdorazowe pytanie oraz nietworzenie nigdy). Parametr znajduje się w Parametrach zamówień od klientów oraz Parametrach zamówień do dostawcy na zakładce Algorytmy.
 • Dla zestawienia Remanent na dzień bieżący z kodami dostaw dodano graficzny wzorzec wydruku.
 • Do parametrów faktur wewnętrznych podatku należnego (także do nieistniejącego dokumentu) dodano znacznik automatycznego zapisywania w tle dokumentu faktury wewnętrznej podatku naliczonego (po kliknięciu w przycisk Odliczenie).
 • Dodano funkcję Powiel dla szablonów wiadomości.
 • Dodano mechanizm automatycznej numeracji dokumentów typu Raport kasowy.
 • Umożliwiono generowania raportu o stanie realizacji zamówień od klientów. Raport wyświetla informacje o ilości zamówionych towarów, ilości już wydanej oraz pozostającej do wydania. Operacja dostępna jest w menu kontekstowym dowolnego zamówienia.
 • Umożliwiono określenie dla klienta domeny adresu poczty elektronicznej do celu automatycznego przypisywania wiadomości do klienta.
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie PLN, spłatami w walutach obcych!
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków walutowych spłatami w walucie PLN.
 • Dodano możliwość ustawienia odstępu czasowego pomiędzy wysyłką określonej liczby wiadomości oraz ograniczania liczby wiadomości wysłanych w jednym dniu.
 • Dodano możliwość wyłączenia kumulowania pozycji w czasie realizacji zamówienia zaliczkowego w fakturę zaliczkową końcową. Do tej pory dla identycznych towarów pobierana była cena maksymalna kumulowanych (ten sam towar na wielu pozycjach). Znacznik Nie grupuj identycznych towarów w jedną pozycję wyłączający kumulowanie pozycji znajduje się w parametrach zamówień zaliczkowych, na zakładce Algorytmy.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów z biblioteki jako załącznik w wiadomości.
 • Dodano obsługę listy zaufanych i niepożądanych nadawców w wiadomościach.
 • Dodano w modułach rozrachunkowych Rozrachunki z kontrahentem, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki rozliczone filtr z magazynu.
 • Dodano w oknie Zatwierdzanie raportu kasowego możliwość podania stanu kasy w poszczególnych walutach za pomocą wprowadzania ilości poszczególnych nominałów.
 • Dodano w programie moduł Korekty faktur wewnętrznych podatku należnego oraz Korekty faktur wewnętrznych podatku naliczonego.
 • Dodano w słownikach walut możliwość zdefiniowania nominałów istniejących dla danej waluty.
 • Dodano w słowniku Formaty numeracji możliwość stworzenia formatów numeracji dla dokumentów typu Raport kasowy.
 • Na wzorcach wydruku zamówień do dostawcy wprowadzono drukowanie adresu dostawy, w sytuacji gdy adres magazynu jest inny niż adres podmiotu.
 • Udostępniono łatwe załączanie dokumentów z biblioteki do wysyłanych wiadomości!
 • W definicjach szablonów naklejek kontrahentów dodano możliwość wydrukowania danych podstawowego pracownika kontrahenta.
 • W informatorach o kontrahencie/kliencie i o towarze dodano zakładkę z szansami sprzedaży!
 • W naklejkach do dokumentów wprowadzono możliwość wydrukowania kodu dostawy.
 • W parametrach towarów i usług wprowadzono możliwość określania domyślnej stawki VAT przy zakupie (innej niż przy sprzedaży).
 • W szablonie naklejki dla towarów wprowadzono możliwość umieszczania grupy towarowej.
 • W szablonie naklejki dla towarów wprowadzono możliwość umieszczania stawki podatku od towarów i usług.
 • W wiadomościach dodano obsługę priorytetów ważności.
 • Wprowadzono mechanizm raportujący, jakie towary powodują brak możliwości wyliczenia deklaracji Intrastat, wraz z informacją, jakich danych brakuje.
 • Wprowadzono możliwość definiowania kolejności drukowania naklejek.
 • Wprowadzono możliwość ostrzegania lub blokowania wystawiania wydań zewnętrznych, wydań zewnętrznych z VAT oraz zamówień od klientów dla kontrahentów zalegających z płatnościami. Włączenie mechanizmu odbywa się w parametrach kontrahentów.
 • Wprowadzono możliwość rejestracji fiskalnej rachunków sprzedaży.
 • Wprowadzono możliwość skonwertowania (przekształcenia) zamówień od klienta w zamówienia zaliczkowe. Opcja dostępna jest wyłącznie dla niezrealizowanych zamówień.
 • Umożliwiono ustawianie planowanej formy płatności na zamówieniach od klientów. Ustawiona forma płatności jest domyślnie ustawiana na dokumencie realizującym zamówienie. W przypadku zamówień z wpłaconą zaliczką w formie gotówki, jest ona traktowana jako przedpłata w czasie realizacji zamówienia.
 • Wprowadzono możliwość wyliczania deklaracji Intrastat, uwzględniając nie tylko dokumenty o statusie Wykonany, lecz także Odłożony oraz Wycofany. Domyślnie deklaracja wyliczana jest tylko z dokumentów o statusie wykonanym, wybór uwzględniania innych statusów dostępny jest w oknie wyboru rodzaju deklaracji.
 • Wprowadzono natywne drukowanie kwot w tabelce VAT zarówno w walucie obcej z dokumentu, jak i w złotówkach. Zmiana dotyczy wydruku dokumentów handlowych sprzedaży, zamówień od klienta i wydań magazynowych z VAT i została wprowadzona zarówno dla wzorców graficznych, jak i tekstowych.
 • Wprowadzono nowe graficzne wzorce wydruków dla zestawień: Sprzedaż wg asortymentu, Sprzedaż wg dokumentów, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg okresów.
 • Wprowadzono obsługę naliczania odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych na dokumentach zakupu (w tym na korektach tych dokumentów). Zaktualizowano także wzorce wydruków tak, aby zawierały oświadczenie o naliczeniu i potrąceniu w/w kwot.

Zgodnie z licencją wprowadzono też szereg (dłuuuugi!) poprawek uwzględnianych przy aktualizacji systemu również dla użytkowników nie posiadających abonamentu na ulepszenia.

 

Strony:12345678
Dyplomowany serwis firmy insERT Kontakt