:::: MENU ::::

Blog

 • cze 28 / 2011
 • 0
Wersje oprogramowania insERT

Poprawka do pakietu InsERT 1.26 – Service Pack 1

Firma InsERT opublikowała poprawkę do systemu InsERT 1.26. Poprawka rozwiązuje wiele problemów wykrytych w wersji 1.26 systemu InsERT.

 • Został poprawiony mechanizm sumujący wartość nierozliczonych rozrachunków w module Rozrachunki wg kontrahentów programu Rewizor GT. Dotychczas, w przypadku powiązania nierozliczonych rozrachunków z bilansami otwarcia poszczególnych lat obrotowych, program podczas sumowania powielał te wartości.
 • Poprawiono mechanizm uaktywniający opcje związane z obiektami typu Wezwanie do zapłaty w module Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas opcje te były w powyższym module nieaktywne.
 • Poprawiono mechanizm filtrowania listy rozrachunków w module Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas program traktował spłaty rozrachunków tworzonych na podstawie operacji bankowych uzgodnionych z wyciągami jako rozrachunki o statusie nieściągalne.
 • Wykonano poprawkę mechanizmu importu dokumentów z oprogramowania Subiekt GT z wybranego magazynu. Dotychczas, w przypadku ustawienia podczas importu opcji Magazyn na wartość inną niż (dowolny), program w oknie z dokumentami wyświetlał komunikat Nie udało się załadować listy.
 • Poprawiono mechanizm wydruków ewidencji VAT zakupu w przypadku ustawienia parametru Sortowanie zapisów w ewidencji VAT sprzedaży/zakupu w obrębie dnia na wartość wg numeru księgowego. Dotychczas program podczas generowania wydruku takiej ewidencji wyświetlał komunikat File not found.
 • Wyeliminowano problem zawieszania się systemu podczas zmiany parametrów wydruków tekstowych z poziomu programu Biuro GT.
 • Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatów flag własnych dla obiektów typu Rozrachunek. Dotychczas program dla tego typu obiektów nie wyświetlał wspomnianych komunikatów.
 • Poprawiono mechanizm wywoływania programu pocztowego z okna drukowania dokumentu wygenerowanego z szansy sprzedaży.
 • Dodano w modułach Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów nowe kolumny Należności i spłaty w PLN, Zobowiązania i spłaty w PLN, Należności i spłaty w walucie, Zobowiązania i spłaty w walucie, Należności i spłaty – wartość pierwotna w PLN, Zobowiązania i spłaty – wartość pierwotna w PLN, Należności i spłaty – wartość pierwotna w walucie, Zobowiązania i spłaty – wartość pierwotna w walucie.
 • Poprawiono mechanizm wydruku ewidencji VAT w przypadku braku zaksięgowanych zapisów w obu typach ewidencji. Dotychczas w takiej sytuacji numer księgowy nie był drukowany.
 • cze 28 / 2011
 • 0
Oprogramowanie Data Quest

DQ SMS – oprogramowanie do wysyłki SMS

Z przyjemnością prezentujemy oprogramowanie DQ SMS. Stworzone przez naszą firmę oprogramowanie umożliwia wysyłanie SMS przez system SMS Serwer. Podstawowe funkcjonalności naszego oprogramowania:

 • Wysyłanie sms przez wiodącego w Polsce operatora – SMS Serwer – koszt wysyłki jednego SMS już od 5 groszy.
  Zobacz pełny cennik systemu SMS Serwer.
 • Możliwość tworzenia własnych szablonów wiadomości SMS z wykorzystaniem własnych pól
 • Możliwość wysyłania informacji windykacyjnych pobranych z oprogramowania InsERT Subiekt GT, Gestor GT
 • Pełna historia wysłanych wiadomości
 • Raporty doręczenia
 • Obsługa różnych nadawców wiadomości
 • Obsługa wiadomości głosowych
 • Książka adresowa dostępna z programu DQ SMS
 • Podgląd ilości dostępnych sms w usłudze SMS Serwer

Więcej na temat systemu wysyłki SMS – DQ SMS

 • cze 06 / 2011
 • 0
Wersje oprogramowania insERT

Subiekt GT 1.26 – premiera nowej wersji

DODANE FUNKCJONALNOŚCI:

 • graficzny wzorzec wydruku faktury VAT sprzedaży o nazwie Faktura sprzedaży – odwrotne obciążenie dostosowany do sprzedaży złomu i handlu prawami emisji gazów cieplarnianych (w związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2011 r.).
 • moduł Raporty kasowe umożliwiający ewidencję raportów kasowych, grupujących istniejące w programie dokumenty kasowe.
 • możliwość importowania dokumentów typu Raport kasowy.
 • możliwość kopiowania ustawień list przy definiowaniu lub edycji danych użytkownika systemu.
 • program dostosowano do obsługi handlu złomem od 1 kwietnia 2011 r. W tym celu dodano stawkę VAT odwrotne obciążenie oraz nową transakcję VAT o tej samej nazwie. Dodano także graficzny wzorzec wydruku faktury sprzedaży dostosowany do sprzedaży złomu.
 • w informatorze o towarze wprowadzono możliwość wyłączania wyliczania ruchu towaru narastająco (w tym stanu początkowego i końcowego) na zakładce Ruch towaru, co powoduje szybsze wyliczanie danych. Możliwość wyłączenia znajduje się w parametrach towarów i usług na zakładce Informator.
 • w Subiekcie GT udostępniono możliwość korzystania z mechanizmów poczty Gestora GT. Do włączenia tego mechanizmu wymagane jest posiadanie licencji na Gestora GT.
 • wprowadzono możliwość definiowania w parametrach towarów domyślnego rodzaju dla nowo dodawanych pozycji zamiast dotychczasowego „sztywnego” ustawiania na „towar”.
 • wprowadzono możliwość przenoszenia uwag między dokumentami dla rachunku zakupu i sprzedaży.
 • wprowadzono możliwość wycofania zatwierdzenia realizacji inwentaryzacji zbiorczej. Powoduje to usunięcie wygenerowanych na podstawie tej operacji dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego, oraz przywrócenie dokumentu inwentaryzacji zbiorczej do stanu „przygotowana”.
 • wprowadzono obsługę faktur wewnętrznych. Faktury te mogą być wystawione jako powiązane z dokumentami źródłowymi oraz niepowiązane. Wprowadzone zostały dwa typy tych dokumentów: dokumentujące podatek należny oraz naliczony. Oba typy mogą być importowane do programów księgowych.
 • zmieniono zakres danych prezentowanych w module Rozrachunki wg dokumentów. Obecnie wyświetlane są w tym module również spłaty rozrachunków oraz rozrachunki rozliczone.
 • dla dokumentów z transakcją VAT „odwrotne obciążenie” wyłączono podpowiadanie przez program rejestracji fiskalnej.
 • dla kas Posnet Neo oraz Posnet Combo wprowadzono możliwość identyfikacji towarów po kodach kreskowych.
 • dla kontrolki dowolny miesiąc wprowadzono zabezpieczenia przed wpisaniem nieprawidłowej daty, np. marzec 200.
 • dla kontrolki daty wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed wpisaniem roku typu 0xxx.
 • dla zapisanej inwentaryzacji zbiorczej dodano możliwość wygenerowania – na podstawie towarów pominiętych w spisie – różnicowego dokumentu cząstkowego, służącego do ewentualnego późniejszego zweryfikowania stanów tych towarów.
 • dla zestawień SQL dodano nowy typ kontekstu: ID_UZYTKOWNIKA_CRM. Zwraca on identyfikator aktualnie zalogowanego do programu użytkownika (pole adr_Id z tabeli adr__Ewid).
 • do pliku XML-a dla wydruków tekstowych dodano dane o adresie korespondencyjnym i dostawy.
 • dodano do wydruku dokumentu typu Kompensata numer drukowanego dokumentu.
 • dodano w module Wyciągi bankowe filtr z programu.
 • dodano wydruk dokumentów typu Raport kasowy.
 • dodano zabezpieczenie przed sytuacją, gdy wpisywano ilość zerową na pozycji specyfikacji towarowej podczas realizacji zamówienia zaliczkowego na fakturę końcową. Zapisanie takiego dokumentu było niemożliwe i powodowało wyświetlanie nieadekwatnego komunikatu.
 • na wydruku faktur RR poprawiono drukowanie numeru dokumentu w wykazie opakowań. Zamiast numeru oryginalnego drukowany był numer systemowy.
 • na wydruku informacji o instytucji dodano drukowanie danych związanych z funduszami promocji.
 • na wydruku inwentaryzacji zbiorczej dodano podsumowanie wartości różnicy inwentaryzacyjnej.
 • podczas wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej poprawiono domyślne ustawianie osoby wystawiającej dokument na osobę zalogowaną do programu (dotychczas podpowiadana była osoba, która wystawiła dokument źródłowy).

ZMIANY:

 • poprawiono automatyczne nadawanie flag własnych, które nie działało w przypadku wykonania symulacji zapisu dokumentu. Symulacja taka następuje, gdy wywołany zostanie zapis dokumentu i nie uda się go wykonać np. z powodu braku stanów magazynowych. Błąd występował także przy użyciu sferycznej metody ZapiszSymulacja.
 • poprawiono błąd pozostawania niezakończonych procesów DFM.EXE w pamięci po zakończeniu działania menedżera rejestracji fiskalnej.
 • poprawiono błędne wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych w przypadku zaznaczenia opcji wyliczania różnic na podstawie kodów dostaw, gdy żadna dostawa nie miała wprowadzonego kodu.
 • poprawiono brak nazwy kontrahenta podczas drukowania faktur na drukarce Posnet Thermal HS. Nazwa była obcinana w przypadku, gdy jej długość przekraczała 40 znaków.
 • poprawiono drukowanie symbolu waluty w polu słownie, gdy dokument faktury zaliczkowej końcowej ma wartość zerową.
 • poprawiono działanie filtrowania (F8) na liście towarów, które nieprawidłowo obsługiwało działanie operatora AND.
 • poprawiono działanie znacznika usuń początkowe zera w parametrach towarów i usług. Ustawienie nie odnosiło skutku, gdy kod kreskowy był kopiowany z symbolu towaru.
 • poprawiono edycję dokumentu wydania zewnętrznego z VAT lub wydania zewnętrznego powstałego jako realizacja zamówienia zaliczkowego od klienta. Problemy mogły się pojawiać przy dodawaniu lub usuwaniu pozycji dokumentu realizującego.
 • poprawiono edycję faktury zaliczkowej końcowej w walucie obcej. W specyficznych warunkach poprawa dokumentu mogła zmieniać wartość faktury w oparciu o inny kurs waluty obcej.
 • poprawiono estetykę graficznego wydruku faktury zaliczkowej po usunięciu cieniowania wydruku.
 • poprawiono estetykę graficznego wydruku rachunku sprzedaży po usunięciu cieniowania wydruku.
 • poprawiono estetykę graficznego wydruku rozchodu wewnętrznego po usunięciu cieniowania wydruku.
 • poprawiono estetykę graficznych wydruków informacji o kontrahencie po usunięciu cieniowania wydruku.
 • poprawiono estetykę graficznych wydruków zestawień „Podliczenie dnia” po usunięciu cieniowania wydruku.
 • poprawiono graficzny wzorzec wydruku Remanent – kolumna ceny magazynowej nie miała opisanego nagłówka.
 • poprawiono i przyspieszono zapis towarów do mechanizmu synchronizacji. W przypadku pracy zdalnej i łączeniu się do komputera z systemem Windows Server 2008 x64 oraz danych osadzonych na MS SQL Server 2008 x64 mogło następować powielanie zapisu towarów będących w synchronizmie dla danego urządzenia.
 • poprawiono kolejność sprawdzania statusu licencji w oknie logowania. Do tej pory program mógł proponować aktywację ulepszenia zamiast rejestracji licencji (gdy ta była niezarejestrowana).
 • poprawiono komunikat Nie można przeprowadzić archiwizacji. Nie można dodać wypłaty do zaksięgowanej listy płac, który pojawiał się przy próbie archiwizacji w sytuacji, gdy dla aktualnego użytkownika SQL pole Default database we właściwościach użytkownika SQL było puste.
 • poprawiono mechanizm archiwizowania danych wg harmonogramu w sytuacji, gdy konieczne było nadpisywanie istniejącego archiwum.
 • poprawiono mechanizm generowania deklaracji przywozowej INTRASTAT PRZYWÓZ. Dotychczas, w przypadku przywozu towarów z tym samym kodem CN, różniących się krajem pochodzenia, program wykazywał je w jednej pozycji.
 • poprawiono niedrukowanie reszty podczas fiskalizacji dokumentów na drukarce Posnet Thermal HS.
 • poprawiono niemożność przekształcania zamówienia zaliczkowego zawierającego na pozycji ilość zerową na fakturę zaliczkową końcową.
 • poprawiono nieprawidłowe sortowanie handlowych wydruków rejestrów VAT zakupu.
 • poprawiono nieuwzględnianie na graficznym wzorcu wydruku szybkiej inwentaryzacji towarów bez przydzielonej grupy towarowej.
 • poprawiono niezapisywanie się znacznika Multiwybór w parametrach listy cenników.
 • poprawiono operację zbiorczego wprowadzania i zmiany danych biura rachunkowego z poziomu programu serwisowego. Dotychczas nie był wpisywany e-mail biura.
 • poprawiono podpowiadanie domyślnego wzorca wydruku cennika. W przypadku nieprzypisania wzorca w wizardzie cennika, do jego wydruku nie był podpowiadany domyślny wzorzec dla tego komputera (ustawienie w parametrach wzorca wydruku).
 • poprawiono podwójne naliczanie rabatu w przypadku realizowania zamówienia do dostawcy przekształcanego w przyjęcie zewnętrzne, które z kolei przekształcane jest w fakturę zbiorczą zakupu.
 • poprawiono pojawianie się komunikatu Serwer zajęty podczas fiskalizacji dokumentu.
 • poprawiono prezentowanie marży na zestawieniu Sprzedaż wg dokumentów dla dokumentów korekty wartościowej na plus. W takim przypadku prezentowana była wartość ujemna marży.
 • poprawiono problemy z zaburzaniem numeracji dokumentów sprzedaży pojawiające się po skorzystaniu z opcji informatora pozycji (CTRL+spacja).
 • poprawiono przenoszenie kwot zapłaconych na dokument faktury detalicznej z dokumentu źródłowego (paragonu). Dotychczas mogły występować groszowe różnice.
 • poprawiono przenoszenie kwot zapłaconych na dokument zwrotu ze sprzedaży detalicznej z dokumentu źródłowego (paragonu). Dotychczas mogły występować groszowe różnice.
 • poprawiono przenoszenie procentu narzutu dla nowo dodawanych poziomów cen. Dotychczas dla istniejących towarów nowo dodawane poziomy cen nie przenosiły domyślnych dla nich narzutów.
 • poprawiono przesyłanie asortymentu do kasy Posnet Neo, jeśli w konfiguracji kasy ustawiony był tryb identyfikacji towarów po kodach kreskowych oraz w definicji towarów użyte były dodatkowe kody kreskowe.
 • poprawiono rejestrację faktur sprzedaży na drukarkach fiskalnych Upos. W przypadku drukowania ich jako faktury nie drukowały się dane nabywcy ani jego NIP.
 • poprawiono tekstowe 15-calowe wydruki handlowego zestawienia Rejestru VAT zakupu – na drugiej stronie w nagłówku kolumny zamiast Data otrzymania była Data sprzedaży.
 • Poprawiono tworzenie zbędnego rozbicia pozycji inwentaryzacji zbiorczej w sytuacji, gdy w parametrach tego dokumentu zaznaczane było wyliczanie różnic na podstawie dostaw, a w systemie żadna z dostaw nie miała przypisanego kodu dostawy.
 • poprawiono tytuł wydruku listy podmiotów w programie serwisowym.
 • poprawiono umieszczanie najstarszego, zamiast głównego zdjęcia na wydruku cennika.
 • poprawiono wczytywanie towarów za pomocą opcji Dodaj na podstawie. Wykonanie operacji wczytującej dane z pliku wymiany pochodzącego ze starszej wersji Subiekta 5 EURO nieprawidłowo ustawiało stawkę VAT przy zakupie.
 • poprawiono wybór magazynu docelowego na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego. Przy wyborze magazynu z użyciem klawiatury i wyszukiwania inkrementacyjnego mógł się zapisywać niewłaściwy magazyn docelowy (inny niż wybrał użytkownik).
 • poprawiono wydruk Faktura Pro Forma, usuwając datę sprzedaży, a wprowadzając datę terminu realizacji.
 • poprawiono wydruk informacji o kontrahencie. Jeśli w polu Uwagi wpisano długi tekst, zachodził on na pole Opiekun kontrahenta.
 • poprawiono wyliczanie ceny kompletu jako sumy cen składników i narzutów. W przypadku zamiany jednego składnika w inny mogło następować nieprawidłowe przeliczenie ceny.
 • poprawiono wyszukiwanie na liście w specyfikacji towarowej szybkiej inwentaryzacji. Problem dotyczył wyszukiwania słów rozpoczynających się od litery „j”.
 • poprawiono wyświetlanie wartości kolumny Nazwa powiązanego na liście modułu Biblioteka dokumentów. Dotychczas dla kontrahentów, pracowników firm obcych oraz personelu program nie wyświetlał nazw obiektów powiązanych.
 • poprawiono zbędne drukowanie sekcji Adres korespondencyjny oraz Adres dostawy w sytuacji, gdy kontrahent na dokumencie w momencie zapisu nie miał wprowadzonego jednego z tych adresów i został on wprowadzony później.
 • przed zrealizowaniem zamówienia bez dokumentu dodano pytanie zabezpieczające przed przypadkowym wykonaniem tej opcji.
 • przy instalacji MS SQL Server dołączonego do InsERT GT wymuszono ustawianie „collation” Polish_CI_AS, co zapobiega problemom z konwersją baz danych na obcojęzycznych systemach operacyjnych.
 • pozwiązano problem polegający na tym, że przy powielaniu kontrahenta nie były przenoszone dane z pól własnych rozszerzonych.
 • rozwiązano problem uwzględniania w zestawieniach mechanizmu profilowania magazynów dla użytkowników. Zmiany dotyczą zestawień: Analiza stanu towaru, Powiązanie dokumentów sprzedaży z magazynowymi, Powiązanie dokumentów zakupu z magazynowymi, Firmy kupujące dany towar, Historia dostawy o podanym kodzie, Podliczenie dnia – dokumenty, Podliczenie okresu – dokumenty, Przyjęcia magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Przyjęcia magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Przyjęcia magazynowe wg asortymentu, Raport o dokumentach, Odpisy na Fundusze Promocji, Sprzedaż wg kontrahentów, Zakup wg kontrahentów, Raport o towarach, Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr zakupów VAT, Remanent na dzień bieżący, Remanent na dzień bieżący grupami, Remanent na dzień dowolny, Remanent na dzień dowolny grupami, Remanent na dzień dowolny w rozbiciu na kody dostaw, Sprzedaż wg dokumentów, Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kategorii, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg okresów, Sprzedaż wg pracowników, Sprzedaż wg regionów, Sprzedaż wg asortymentu, Towary na zamówieniach, Towary niechodliwe, Towary poniżej stanu minimalnego, Wydania magazynowe wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Wydania magazynowe wg asortymentu, Zakup wg dokumentów, Zakup wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Zakup wg kontrahentów i asortymentu, Zakup wg okresów, Zakup wg asortymentu, Towary zarezerwowane.
 • skrócono czas wczytywania dokumentu do podglądu lub edycji w sytuacji, gdy zawiera on dużo pozycji w specyfikacji towarowej.
 • ujednolicono usuwanie adresu korespondencyjnego i adresu dostawy w czasie edycji danych kontrahenta i odznaczeniu z tych znaczników.
 • ujednolicono zapis statusu zamówienia do dostawcy po wycofaniu realizacji bez dokumentu. Dokument taki ma obecnie status identyczny, jak niezrealizowany (dok_status = 6).
 • umożliwiono wybór kodu dostawy na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego (MM) przy zaznaczonej opcji wywoływania skutku tylko na magazynie źródłowym.
 • w bazie danych systemu dodano tabelę pd_KonwersjaOdlaczanie oraz nową kolumnę w tabeli pd_KonwersjaInfo. W obecnej wersji system nie wykorzystuje tych obiektów.
 • w czasie wystawiania dokumentu poprawiano ustawianie jednostek przeliczeniowych – przy ręcznie wpisanym kursie walut zmiana waluty nie zmieniała liczby jednostek.
 • w informacji w oknie logowania mówiącej o braku abonamentu dodano wyjaśnienie, że odświeżenie przez program informacji o stanie abonamentu wymaga włączenia usługi InsMAIL.
 • w informatorze o towarze na zakładce Ruch towaru dodano kolumny z ceną netto i ceną brutto z dokumentu.
 • W menu kontekstowym specyfikacji towarowej inwentaryzacji cząstkowej dodano opcję pozwalającą na zbiorcze usunięcie różnic w stanach towarów (czyli wstawienie ilości faktycznej zgodnej z ilością wg komputera).
 • W modułach Przyjęcia dostawcy i Wydania odbiorcy dodano możliwość włączenia kolumny statusu księgowego.
 • W modułach Wydania odbiorcy oraz Przyjęcia dostawcy poprawiono sortowanie list dokumentów, które włączone dla niektórych kolumn powodowało niewyświetlanie danych w tych kolumnach.
 • W modułach wydań i przyjęć magazynowych wprowadzono możliwość odfiltrowania dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego powiązanych z inwentaryzacją.
 • W oknie Sposób wyliczania dokumentu dla dokumentów handlowych wprowadzono możliwość zbiorczej zmiany stawki VAT na krajową i UE dla wprowadzonych już na dokumencie pozycji.
 • W oknie edycji dokumentów przyjęcia i wydania zewnętrznego, w liście specyfikacji towarowej dodano kolumnę Rabat.
 • W oknie kalkulacji cen na podstawie dokumentu zakupu poprawiono zapamiętywanie wybranych przez użytkownika kolumn listy.
 • W oknie zbiorczego nadawania cech i grup towarom i kontrahentom dodano możliwość dodawania do słownika nowej grupy lub cechy z tego miejsca.
 • W programie Archiwizator poprawiono wyświetlanie danych o bazach danych. W przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy, kolejne nie miały wyświetlanych danych o dacie założenia, ostatniej archiwizacji, wersji i pliku bazy danych.
 • W programie serwisowym dla funkcji odbudowy danych instynktu poprawiono uwzględnianie zdefiniowanego w rejestrze (HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Connection Properties, wartość Command Timeout typu DWORD) timeoutu. Dotychczas timeout był przyjmowany jako 30 sekund, co mogło powodować błąd odbudowy danych InsTYNKTu.
 • W przypadku stosowania faktur wewnętrznych wprowadzono podpowiadanie stawki VAT UE dla pozycji wprowadzonych na dokument przy wybranej transakcji IMU (import usług). Jeśli użytkownik nie zaznaczył stosowania faktur wewnętrznych, działanie nie zmienia się – podpowiadana jest stawka krajowa.
 • W zestawieniach Rejestr sprzedaży VAT i Rejestr zakupów VAT wprowadzono sortowanie kolumn stawek VAT wg kolejności ustalonej w słowniku stawek.
 • W zestawieniach własnych SQL poprawiono działanie kontrolki {DR}, która działała nieprawidłowo, gdy ustawiony był format daty rr-mm-dd.
 • W zestawieniu Raport o dokumentach wprowadzono możliwość uwzględniania faktur wewnętrznych.
 • W związku z dodaniem obsługi faktur wewnętrznych wprowadzono możliwość uwzględniania tych dokumentów w handlowych zestawieniach Rejestr VAT sprzedaży i Rejestr VAT zakupu.
 • W związku z dodaniem opcji wycofania zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej dodane zostało uprawnienie do wykonywania tej operacji.
 • We wzorcach wydruku na zakładce Firmy poprawiono niedziałające ustawianie czcionki dla nagłówków sekcji Adres korespondencyjny i Adres dostawy.
 • Wprowadzono komunikat informujący o niemożności usunięcia zatwierdzonej inwentaryzacji zbiorczej z powodu zaimportowania do księgowości powstałych w wyniku jej wykonania dokumentów przychodu lub/i rozchodu wewnętrznego.
 • Wyeliminowano pokazywanie w listach instynktu towarów, dla których w bazie danych ustawiono wartość tw_Usuniety na 1.
 • Wyeliminowano problem w odczytywaniu z serwera przez usługę InsMAIL wiadomości zawierających niedozwolone znaki. Błąd skutkował wyświetleniem się komunikatu: Wystąpił błąd aktualizacji. Sprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie. Po poprawce, jeśli wystąpią błędy nie związane z połączeniem, w dymku powinien pojawić się numer błędu.
 • Wyeliminowano zbędnie pojawiający się komunikat Brak danych do wyliczenia ceny na fakturze zbiorczej sprzedaży.
 • Zaktualizowano parser homebankingowy Kredyt Banku.
 • Zmieniono mechanizm wstawiania stawki VAT w dokumentach w zależności od transakcji VAT. W przypadku korzystania z faktur wewnętrznych użycie transakcji WNT skutkować będzie przypisaniem stawki VAT UE dla wszystkich wprowadzanych na dokument pozycji.
 • Zoptymalizowano algorytm wyliczania różnic inwentaryzacyjnych na podstawie kodów dostaw, co znacznie skróciło czas potrzebny na to wyliczenie. Wprowadzono także pasek postępu tej operacji.

ZMIANY W INTERFEJSIE PROGRAMISTYCZNYM SFERA:

 • w interfejsie programistycznym Sfera dodano metodę SuDokument.NaPodstawieWielu. Umożliwia ona przekształcenie wielu dokumentów WZ w zbiorczą fakturę sprzedaży FSz oraz wielu dokumentów PZ w fakturę zakupu zbiorczą. Jako argument metoda przyjmuje tablicę identyfikatorów dokumentów WZ lub PZ (typu int). Działa tylko dla nowododanych dokumentów (dla istniejących zwracany jest wyjątek). Jeżeli któryś z podanych identyfikatorów wskazuje na niepoprawny dokument (np. podłączony już wcześniej), to również wtedy zwracany jest wyjątek i przerywane jest przekształcanie.
 • dodano możliwość przekształcania metodą SuDokument.NaPodstawie: dokumentu WZ oraz WZv w FS (polecenie Wypisz fakturę zwykłą), dokumentu WZ oraz WZv w PAi oraz PA, dokumentu PZ oraz PZv w FZ (polecenie Wypisz fakturę zwykłą), dokumentu PZ oraz PZv w FZ rolnika.
 • dodano nową metodę SuDokument.DokumentyZrodlowe, która zwraca tablicę identyfikatorów dokumentów, z których dany dokument został wygenerowany.
 • dodano nowy atrybut VatZakJakPrzySp (bool). Pozwala on zdefiniować to, że stawka VAT zakupu w towarze jest inna, niż stawka sprzedaży.
 • obiekt SuDokument uzupełniono o atrybuty: WalutaDataKursu, WalutaTypKursu, WalutaTabelaBanku, KursCenyDataKursu, KursCenyTypKursu oraz KursCenyTabelaBanku.
 • pojawiła się nowa kolekcja InsERT.Przedplaty, której elementami są obiekty typu InsERT.Przedplata. Pozwala ona zarządzać przedpłatami na dokumentach handlowych.
 • poprawiono działanie atrybutów: Masa, Objetosc, StanMin dla obiektu Towar. Zapisywały one wartości z dokładnością tylko 2 miejsc po przecinku.
 • poprawiono działanie atrybutu SuDokument.VatLiczonyAutomatycznie.
 • poprawiono działanie metody WczytajObiekt obiektu Insert.Importer. Nie wczytywała ona dokumentów MM, jeśli nie było odpowiedniego magazynu docelowego.
 • poprawiono problem komunikowania o błędach podczas podłączania się Sferą do bazy danych podmiotu. Wcześniej, we wszystkich przypadkach problemów z połączeniem (niezgodności wersji bazy danych, zbyt długiej nazwy) zwracany był zawsze ten sam błąd: 0x8004132A - Struktura bazy danych jest nieprawidłowa.
 • w interfejsie programistycznym Sfera poprawiono problem z metodą WczytajDokument obiektu InwentaryzacjaManager. Nie uwzględniała ona kontekstu magazynu.
 • poprawiono wyjątek zwracany w sytuacji, gdy do bazy danych programu podłącza się użytkownik, dla którego nie ma wystarczającej liczby licencji.
 • w interfejsie programistycznym Sfera poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w systemie Windows 7.
 • w interfejsie programistycznym Sfera poprawiono zwracanie wyjątku w sytuacji, gdy dla obiektu jest ustawione pole własne wymagane, a przy tworzeniu obiektu Sferą nie ustawiono wartości tego pola.
 • w interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienie wartości atrybutu Okno.Widoczne na true trzeba było wywołać 2 razy, aby okno się pokazało.
 • rozwiązano problem wczytywania z pliku komunikacji EPP dokumentów MM metodą Importer.WczytajPlik.
 • umożliwiono wpisywanie wartości ujemnej podatku VAT dla korekt zakupu KFZ i KFZn przy ustawieniu SuDokument.VatLiczonyAutomatycznie na false.
 • uporządkowano domyślne wartości dla atrybutów wuDokument.Wystawil oraz SuDokument.Odebral dla dokumentów MM.
 • wyeliminowano problem polegający na tym, że podczas dodawania obiektów sferycznych konieczne jest włączenie uprawnienia Popraw (pomimo, że uprawnienie Dodaj jest włączone). Problem był odczuwalny szczególnie przy współpracy programu z aplikacjami zewnętrznymi (np. z mobilnym Subiektem).
 • W mechanizmie dodawania zestawień własnych SQL z pliku XML poprawiono rozpoznawanie flagi programu.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej poprawiono rejestrację fiskalną towarów w stawce zwolnionej dla drukarek fiskalnych Innova. Ze względu na specyficzny sposób odsyłania informacji o zaprogramowanych stawkach VAT przez te urządzenia, wymagane jest, aby stawka zwolniona była zaprogramowana jako ostatnia.
 • W mechanizmie fiskalizacji zdalnej, dla protokołu Elzab zmieniono domyślne ustawienie strony kodowej z 1250 na 852. Wprowadzono także możliwość definiowania przez użytkownika innej strony kodowej poprzez dołączenie pliku DrukarkaFiskalnaKodowanie.txt w C:\ProgramData\InsERT\KasiarzGT\DrukarkaFiskalnaKodowanie.txt i zapisanie w nim numeru strony kodowej.
 • W mechanizmie przeceny poprawiono nieprzeliczanie się ceny netto lub brutto, występujące w przypadku gdy wprowadzono nową cenę netto/brutto ręcznie. Zapis tak zmienionej ceny nie obejmował automatycznego przeliczenia ceny brutto/netto na podstawie zmian.
 • W mechanizmie Sfery naprawiono działanie dwóch zdarzeń dla obiektu inwentaryzacji cząstkowej: PrzedZmianaSposobuWyliczania(object Val) oraz PrzedZmianaDatyWyst(object Val).
 • W mechanizmie Sfery poprawiono komunikowanie błędu wstawiania nieistniejącego towaru na pozycję dokumentu inwentaryzacji cząstkowej.
Dyplomowany serwis firmy insERT Kontakt